PANTERA QT


PANTERA QT


Herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih
uskolisnih (travnih) korova u soji, suncokretu, šećernoj repi,
krumpiru, nasadima jabuka, vinove loze i uljanoj repiciDjelatna tvar: kizalofop-p (Kizalofop-P–tefuril) 40 g/l


Formulacija sredstva: koncentrat za emulziju (EC)


Registracijski broj: UP/I-320-20/06-01/65


Vlasnik registracije: Arysta LifeScience Netherlands B.V


Pakiranje: 1 L
PRIMJENA I DOZA:


Soja, krumpir, šećerna repa - za suzbijanje
jednogodišnjih travnih korova primjenom nakon
nicanja usjeva i korova u količinama:
- za korovske trave u stadiju 1-3 lista:
  0,8-1 l/ha (80-100 ml na 1000 m²)
- za korovske trave u stadiju 3-5 listova:
  1-1,2 l/ha (100-120 ml na 1000 m²)
- za korovske trave u stadiju većem od 5 listova:
  1,2 - 1,5 l/ha (120 -150 ml na 1000 m²)

Za suzbijanje višegodišnjih travnih korova:
 - pirike (Agropyron repens), kada je visine 10-20 cm,
   u količini 1,75-2,5 l/ha (175-250 ml na 1000 m²)
 - divljeg sirka (Sorghum halepense) iz rizoma
   primjenom sredstva u količini od 1,5 l/ha (150 ml /
   1000m² ) kada se korov nalazi u razvojnom stadiju
   od 3-5 listova
 - zubače (Cynodon dactylon), kada je visine 15-20 cm,
   u količini 2-3 l/ha (200-300 ml na 1000 m²)


U slučaju zakašnjele primjene djelovanje može biti
smanjeno, te se tada sredstvo primjenjuje u količini od 1,5-2
l/ha (150-200 ml na 1000 m²)


JEDNAKE DOZE VRIJEDE ZA SUZBIJANJE KOROVA U NASADU JABUKE, SUNCOKRETA, ULJANE REPICE I VINOVE LOZE.

NAČIN DJELOVANJA:


Djelatna tvar kizalofop-p pripada skupini ariloksifenoksi
propionata što znači da ih biljka usvaja putem lista. Bolji
učinci ovog herbicida postižu se u ranijim fazama razvoja
jednogodišnjih trava. Za primjene protiv višegodišnjih
trava doze treba povećati. Nakon post-em primjene,
ovisno o tipu tla, može suzbiti ili zakočiti nicanje osjetljivih
trava.


OGRANIČENJA:


Djelotvornost je slabija kod primjene u sušnom periodu,
te na korove koji su pod stresom uslijed previsokih ili
preniskih temperatura. Bolji rezultati se postižu kod
manjeg utroška škropiva po hektaru.


KARENCA: 49 dana za vinovu lozu i jabuku; 77 dana za
soju, šećernu repu i krumpir; osigurana je dozvoljenim
vremenom primjene Uspješno suzbija:    
Jednogodišnji uskolisni korovi Višegodišnji uskolisni korovi
muhara (Setaria spp.) sirak (Sorghum halepense)
divlji proso (Panicum spp.) pirika (Agropyron repens)
svračica (Digitaria sanguinalis) zubača (Cynodon dactylon)
koštan (Echinochloa crus-galli)